Klientų registracijos taisyklės | Olando Kepurė

Klientų registracijos taisyklės

Sąlygos ir Taisyklės

 

UAB „Pajūrio žiogelis“, įm. kodas: 263382750  registracijos adresas: Liepų g. 12, Vėžaičiai, Klaipėdos r. (toliau – Duomenų talpintojas) ir viešojo maitinimo įstaigos (toliau – Duomenų naudotojas), kuriose Jūs apsilankote įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šiose „Sąlygose ir Taisyklėse”, Jums pristatysime duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu.

Kiekvieną kartą užpildydami meniu.lt parengtą asmens registracijos anketą sutinkate su sąlygomis aprašytomis šiose „Sąlygose ir Taisyklėse”.

 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šios „Sąlygos ir Taisyklės” Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

www.olandokepure.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų talpintojas taiko visas technines priemones tam, kad surinkti duomenys apie anketą užpildžiusius asmenis būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

KOKIU TIKSLU RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys renkami remiantis LR Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. priimtu nutarimu  “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo”. Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?jfwid=nq76mwjlt

Jūsų asmens duomenys renkami siekiant užtikrinti visuomenės saugumą – užfiksavus bent vieną Covid – 19 atvejį viešojo maitinimo įstaigoje ar renginyje, būtų galima nustatyti asmenis viešėjusius toje pačioje erdvėje pavojingu laiku ir visą informaciją perduoti Lietuvos Respublikos institucijoms.

 
KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Prašome pateikti šiuos asmens duomenis:

Vardą, el.paštą, tel. numerį.

 
KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Visi asmeniniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate užpildę anketą yra prieinami Duomenų naudotojui ir Duomenų talpintojui bei gali būti pateikiami atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms, Jūsų duomenų pareikalavus, užfiksavus Covid-19 atvejį Duomenų naudotojo įstaigoje. Duomenų naudotojas bei Duomenų talpintojas įsipareigoja jūsų duomenis naudoti pagal Duomenų apsaugos reglamento reikalavimuis ir tik siekiant suvaldyti Covid-19 protrūkius viešose vietose. Jokiems kitiems tretiesiems asmenims, duomenys nėra atskleidžiami.

 

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys, Duomenų talpintojo serveryje bus laikomi ne ilgiau nei 21 d. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus sunaikinti.

 

JŪSŲ TEISĖS

Visi asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi, turi tokias teises:

Žinoti apie savo duomenų tvarkymą;

Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

Reikalauti, kad Duomenų talpintojas ir Duomenų naudotojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.